Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten binnen Nederland van Hebbies & Zo, gevestigd te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37143141

 1. Algemeen ; Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hebbies & Zo betreffende verkoop, levering en betaling. Hebbies & Zo houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
 2. Verkoopprijzen ; De vermelde verkoopprijzen op de website zijn vaste prijzen inclusief BTW en excl. verzendkosten en evt. andere bijkomende kosten bij levering aan een land anders dan Nederland.
 3. Verzendkosten ; Hebbies & Zo verzend alles via PostNL.
 4. Betalingsvoorwaarden : Alle gedane bestellingen dienen vooraf betaald te worden. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u van ons een bevestiging van de bestelling incl. verzendkosten.  Vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na de ontvangst van deze bevestiging, Tot deze tijd worden de bestelde artikelen voor U gereserveerd. Wanneer betaling uitblijft gedurende deze termijn, dan behouden wij ons het recht voor om de voor U gereserveerde artikelen weer vrij in de verkoop te doen.
 5. Overmacht ; Hebbies en Zo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken , voorzien of niet-voorzien, waarop Hebbies & Zo geen invloed kan uitoefenden, doch waardoor Hebbies & Zo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 6. Levering; nadat wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen, streven wij er naar het artikel binnen 24 uur te verzenden.
 7. Verzending ; Alle artikelen worden zorgvuldig gecontroleerd voor verzending op beschadigingen/breuk en juiste aantallen. Verzending geschiedt via PostNL. Hebbies & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies tijdens of na transport door  PostNL.
 8. Retournering ; Verzoek tot retournering dient U schriftelijk per mail bekend te maken. Wij accepteren deze enkel na gezamelijk overleg, in onbeschadigde en oorspronkelijke staat en in de originele verpakking.  Onvoldoende gefrankeerde verzeningen worden niet aangenomen. Kosten voor retourzending komen geheel voor rekening koper. In geval van aantoonbaar en erkend gemaakte fout door Hebbies & Zo, zal Hebbies & Zo zorgdragen voor de kosten van retourzending en wordt het aankoopbedrag terugbetaald.
 9. Herroepingsrecht ; Koper heeft na ontvangst van het artikel / artikelen 14 dagen bedenktijd, het zgn herroepingsrecht. Koper kan dan, zonder verdere opgaaf van reden de artikelen retour zenden. Kosten van retour zenden komen altijd voor rekening van koper. Koper dient hiervoor binnen deze periode een mail te sturen naar info@hebbiesenzo.com om de retourzending aan te geven. Na een correcte retour-ontvangst van de zending bij Hebbies & Zo zullen wij binnen 3 werkdagen het aankoopbedrag terug storten op hetzelfde rek.nummer als waarmee is betaald. Retourmeldingen na deze periode van 14 dagen worden door ons niet meer in behandeling genomen,
 10. Afgeprijsde- en sale artikelen worden niet retour genomen.
 11. Website : Hebbies & Zo is niet verantwoordelijk voor tik- zet- en drukfouten waardoor een onjuiste verkoopprijs zou kunnen worden geplaatst. 
 12. Privacy ; Hebbies & Zo zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen, enkel voor het zorgvuldig uitvoeren van de bestelling. Wij stellen deze gegevens niet beschikbaar aan derden.  
 13. Klachten ; Hebbies & Zo streeft naar optimale teveredenheid bij haar klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt Hebbies & Zo daarvan graag via de mail op de hoogte gesteld. Vanzelfsprekend zal er dan worden gezocht naar een geschikte oplossing.  
 14. Vragen en/of opmerkingen vernemen wij graag van U. Positieve reakties zien wij graag terug in ons gastenboek.  
 15. Algemene voorwaarden voor leveringen aan niet-consumenten en aan buitenlandse afnemers , zenden wij U graag op aanvraag toe. 
 16. U geeft hierbij tevens aan kennis te hebben genomen en accoord te gaan met ons privacybeleid zoals elders op onze website beschreven staat.